آیین شاهرودی

عکاسی مستند اجتماعی

روز:

دوشنبه ها

ساعت:

18-20

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

۱۳۹۸/۲/۳۰

پیش نیاز دوره:

ندارد

هزینه:

800000 تومان

عکاس مستند اجتماعی کسی است که نسبت به مسائل انسانی واکنش تصویری نشان می دهدوپردازشی اسنادی واستنادی حاوی پيام ومحتوا داشته باشدوبا کمک زبان عکس سعی برآگاهی بخشی می کند. عکاس مستنداجتماعی از واقعیت های جامعه پیامی راارائه می کندکه موجب تاثیراتی در روند بهتر شدن شرایط اجتماعی وحتی منجربه اصلاحات اجتماعي می شود. این نوع عكاسي با نشان دادن واقعیت ها سعی در بهتر شدن شرایط موجود دارد. بنابر این عکاس مستند اجتماعی دارای رسالت و تعهد است ومی توان گفت انسانی آگاه است وگاه بی طرف که نسبت به واقعیت های موجود در جامعه حساس است. این شاخه يكي از پر طرفدارترين شاخه هاي عكاسي است. متقاضیان می بایست مبانی عکاسی را بدانند و از تکنیک های عکاسی آگاهی داشته باشند. داشتن دوربین عکاسی برای این کلاس الزامی است.