آیین شاهرودی

ایندیزاین

روز:

سه شنبه

ساعت:

17-19

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

رسیدن به حد نصاب

پیش نیاز دوره:

ندارد

هزینه:

250000 تومان