آیین شاهرودی

فتوشاپ ویژه عکاسی

روز:

شنبه ها

ساعت:

18-20

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

۱۳۹۸/۳/۴

پیش نیاز دوره:

فتوشاپ مقدماتی

هزینه:

600000 تومان

.