آیین شاهرودی

نقد عکس

روز:

دو شنبه ها

ساعت:

16-18

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

۱۳۹۸/۳/۶

پیش نیاز دوره:

ندارد

هزینه:

800000 تومان

در این دوره هنرجویان با تحلیل، تفسیر و نقد و تفاوت های آنها اشنا شده و انواع نقد و رویکردهای مهم آن شامل نقد زیبایی شناختی، نقد جامعه شناختی، فلسفی، روانشناختی و... را از طریق تجزیه و تحلیل آثار عکاسان در مقاطع مختلف تاریخ عکاسی و نیز نقد آثار خودشان خواهد شناخت. در هر جلسه هنرجویان موظف به مطالعه متون لازم و ارائه ی مطالبی در تحلیل ، تفسیر و نقد آثار عکاسی خواهند بود که این مطالب در کلاس به بحث و همفکری گذاشته شده و در نهایت با رفع نواقص و تکمیل آنها هنرجویان در جهت ارائه ی نقدهای ساختارمند و اصولی هدایت خواهند شد.