دوره ها

روز:

سه شنبه ها

ساعت:

16-19

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

۱۳۹۸/۲/۱۱

روز:

سه شنبه ها

ساعت:

16-19

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

روز:

یکشنبه ها

ساعت:

16-19

تعداد جلسات:

10

شروع دوره:

رسیدن به حد نصاب

روز:

شنبه ها

ساعت:

17-19

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

۱۳۹۸/۲/۱۴

روز:

دو شنبه ها

ساعت:

16-18

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

۱۳۹۸/۳/۶

روز:

دوشنبه ها

ساعت:

18-20

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

۱۳۹۸/۳/۶

روز:

دوشنبه ها

ساعت:

18-20

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

۱۳۹۸/۲/۳۰

روز:

شنبه ها

ساعت:

18-20

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

۱۳۹۸/۳/۴

روز:

شنبه ها

ساعت:

18-20

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

۱۳۹۸/۳/۴

روز:

سه شنبه

ساعت:

17-19

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

رسیدن به حد نصاب

روز:

دوشنبه ها

ساعت:

18-20

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

رسیدن به حد نصاب

روز:

سه شنبه ها

ساعت:

17-19

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

رسیدن به حد نصاب