تکتم میرباقری

تکتم میرباقری

نقاش، تصویرساز

کارشناس نقاشی از دانشگاه الزهرا
کارشناسی ارشد تصویر سازی
مدرس دانشگاه الزهرا رشته نقاشی
برگزاری نمایشگاه های متعدد  نقاشی در تهران  و امارات