مهرداد عسگری طاری

مهرداد عسگری طاری

عکاس

عضو انجمن ملی عکاسی ایران
عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی
دانش اموخته گرافیک رایانه ای کاوندیش کالج لندن
20 سال سابقه تدریس عکاسی در مراکز آموزشی کشور
کسب عناوین و جوایز متعدد در رویدادهای بین المللی و داخلی
برنده نخست بینال عکاسی ایران در سال 1391 

دوره ها:

فتومونتاژ، از ایده تا اجرا