آیین شاهرودی

آیین شاهرودی

عکاس

عضو انجمن ملی عکاسان ایران
دانش آموخته کامپیوتر سخت افزار
دانش آموخته گرافیک
دانش آموخته کارگردانی سینما موسسه سینمایی به اندیش
10 سال سابقه تدریس عکاسی 

دوره ها:

عکاسی مقدماتی، فتوشاپ ویژه عکاسی